วิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น(ใช้วิทยุย่านความถี่ 144 -147 MHz.)

นักวิทยุสมัครเล่น หรือ ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ แฮม” หรือ “ แฮม เรดิโอ” คือคนที่ชื่นชอบ
และสนใจใน วิทยุสื่อสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร นอกจากตัว
อุปกรณ์และการใช้งานแล้ว การเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนั้นยังมีเสน่ห์ตรงที่ได้ค้นคว้าทดลอง
เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุในรูปแบบต่างๆอีกด้วย ซึ่งอาจศึกษาถึงตัวเครื่อง
รับ – ส่ง ระบบสายอากาศ แหล่งพลังงาน และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ รวมถึง
ทดลองรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ในรูปแบบ และพื้นที่ต่างๆ กัน ทั้งนี้เป็นทั้งการศึกษา และการ
ค้นคว้าทดลองไปในตัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารให้กับสถานี
ของตนเองอยู่เสมอ
การเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่กำกับกับดูแล กิจการ
วิทยุสมัครเล่นซะก่อน ซึ่งก็คือสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.นั่นเอง
เมื่อสอบผ่าน ก็จะได้ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันการ
เป็นนักวิทยุสมัครเล่นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

วิทยุสื่อสารที่ใช้สำหรับวิทยุสมัครเล่นคือวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำที่มีย่านความถี่144-147MHz.
และต้องมีใบอนุญาตพกพา หรือใบอนุญาตใช้เหมือนกับวิทยุประเภทอื่น

วิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ (ใช้วิทยุย่านความถี่ 136-174 MHz)

วิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2
วิทยุสื่อสารราชการเครื่องดำใช้ย่านความถี่136-174MHz.วิทยุสื่อสารชนิดนี้ผู้ใช้งาน
จะต้องมีอาชีพเป็นข้าราชการหรืออาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งานเอกชน ซึ่ง กสทช.อนุญาต ผู้ใดที่มีอาชีพตามที่หลักการกำหนดไว้นี้ สามารถใช้
วิทยุสื่อสารชนิดนี้ได้ทั่วราชอาณาจักร โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอทำใบอนุญาตจาก
กสทช.แต่จะต้องพกบัตรประจำตัวที่ทางหน่วยงานของท่านออกให้ติดตัวไปด้วยเสมอ
เมื่อมีการพกพาวิทยุสื่อสารชนิดนี้ติดตัวไป เพื่อใช้งานในทุกสถานที่